Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice pojmů

a) Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je BÖHM, s.r.o., se sídlem Drieňová 1/M, 821 01 Bratislava, IČ: 47941821
b) Poskytovatelem služeb nabízených v e-shopu www.seceni-mulcovani.cz je BÖHM, s.r.o., se sídlem Drieňová 1/M, 821 01 Bratislava, IČ: 47941821
c) Spotřebitel je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje služby pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání nebo povolání.
d) E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

a) Odesláním objednávky prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu (pomocí elektronického formuláře, e-mailem, poštou, osobně nebo telefonicky) nebo prostřednictvím internetového portálu použitím příslušného pokynu „objednat“ resp. tlačítka označujícího úkon objednání, s výjimkou pokynu resp. tlačítka „vyžádat nabídku“ nebo jiného označení nezávaznosti úkonu, se objednávka stává závaznou a na jejím základě dochází k uzavření smlouvy, ze které vznikají poskytovateli a uživateli vzájemná práva a povinnosti, a to poskytovateli zejména povinnost poskytnout ve stanovené formě uživateli objednanou službu a uživateli povinnost. uhradit cenu za poskytnutou službu.
b) V případě, že nebyly všechny spotřebitelem uvedené údaje v objednávce správné a úplné, je poskytovatel služeb oprávněn takovou objednávku odmítnout, přičemž pokud poskytovateli vznikly náklady, například. pokud se uskutečnil výjezd na Místo sečení, spotřebitel je povinen tyto náklady na dopravu uhradit podle ceníku uvedeného na stránce + paušální poplatek za výjezd 2900 Kč.
c) Uživatel je povinen před odesláním elektronického objednávkového formuláře zkontrolovat a následně v případě potřeby opravit nebo upravit údaje jím uvedené.
d) Uživatel uskutečněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami uvedenými na internetové stránce www.www.seceni-mulcovani.cz
e) Uživateli je po vytvoření objednávky zaslán e-mail s potvrzením přijetí objednávky.

III. Způsob poskytnutí služby poskytovatelem

a) Seznam služeb na stránce www.www.seceni-mulcovani.cz je katalogem běžně dodávaných služeb a poskytovatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech z nich. Dostupnost služeb bude pro uživatele potvrzena na základě poptávky uživatele. Dostupnost služeb zavisí zejména na povětrnostních podmínkách.
b) Je-li pro splnění povinností poskytovatele nezbytná součinnost ze strany uživatele, je uživatel povinen takovou součinnost poskytovateli neprodleně po jeho výzvě, zejména, ale nejen v případech, kdy poskytovatel požádá uživatele o zaslání upřesňujících, správných nebo dodatečných informací a údajů k objednávce, poskytnout .
c) Poskytovatel si vyhrazuje právo prodloužit termín poskytnutí služby uživateli v závislosti na povětrnostních podmínkách.
d) Uživatel je povinen po dokončení prací převzít službu v místě výkonu služby. Čas dokončení prací poskytovatel oznámí uživateli e-mailem nebo telefonicky.

IV. Cena poskytovaných služeb a platební podmínky

a) Cena za poskytnutí služeb uživateli se řídí ceníkem poskytovatele aktuálním v době uzavření smlouvy. Smluvní strany si však mohou cenu poskytovaných služeb sjednat i individuálně.
b) Uživatel souhlasí s vydáním a zasláním elektronické faktury. Uživatel může svůj souhlas se zasláním konečné faktury v elektronické podobě odvolat písemným oznámením poskytovateli.
c) V případě, že se u některé služby vyskytne cena, která je evidentně vadná (např. cena 0 euro nebo 1 euro apod.), poskytovatel nemá povinnost poskytnout službu za vadnou cenu. V takovém případě poskytovatel může uživateli nabídnout poskytnutí služby za řádnou cenu. Pokud uživatel s řádnou cenou nesouhlasí, může od smluvního vztahu odstoupit.
d) Dojde-li z důvodů na straně uživatele ke změně dohodnutého rozsahu poskytované služby, bude změněna cena, jakož i veškeré náklady, které musel poskytovatel s takovou změnou vynaložit, účtované ode dne provedení změny ze strany poskytovatele.
e) Poskytovatel akceptuje úhradu faktury Převodem z účtu uživatele na účet poskytovatele, nebo v hotovosti.
f) Při objednávkách s hodnotou vyšší než 7500 Kč si poskytovatel služeb vyhrazuje právo fakturovat zálohu za objednané služby ve výši 50 % celkové částky před zahájením prací a zbývajících 50 % v den dokončení prací.

V. Místo poskytnutí služby

a) Za dodání služby je považováno její osobní poskytnutí uživateli na místě smluvními stranami předem dohodnutém.

VI. Reklamace

a) Uživatel je povinen upozornit poskytovatele emailem na info@seceni-mulcovani.cz na nesoulad poskytované služby s tím, co bylo předmětem jeho objednávky neprodleně, a to buď v době vykonávání služby, nejpozději však době dokončení prací ve smyslu odstavce III. písm. d těchto obchodních podmínek. Dodatečné reklamace nemohou být z hlediska povahy služeb akceptovány.

VII. Práva a povinnosti uživatele

a) Uživatel má právo na dodání služby v kvalitě, termínu a místě dohodnutém s poskytovatelem
b) Uživatel se zavazuje uvést při objednávce služby pravdivé, úplné a přesné údaje

VIII. Práva a povinnosti poskytovatele

a) Poskytovatel poskytuje uživateli možnost za úplatu využívat služby uvedené na stránce www.www.seceni-mulcovani.cz v souladu s VOP, přičemž poskytovatel má výhradní právo k jakémukoli zásahu do těchto služeb nebo VOP.
b) Poskytovatel má právo omezit, přerušit nebo zastavit poskytování služeb z důvodů nutné správy, údržby nebo opravy, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu, a to na dobu nezbytně nutnou k provedení nutné správy, údržby nebo opravy.

IX. Ochrana osobních údajů

a) V souladu s nařízením EPaR 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, se poskytovatel považuje za provozovatele (dále také jako „provozovatel“).
b) Osobními údaji jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
c) Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele, v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa (tj. běžné osobní údaje) a to za účelem plnění smlouvy. Osobní údaje, které uživatel poskytl provozovateli za účelem plnění smlouvy, provozovatel neposkytuje 3. osobě. Provozovatel žádné osobní údaje neposkytuje do třetích zemí. Provozovatel osobní údaje uživatele uchovává po dobu potřebnou k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí této doby osobní údaje uživatele vymaže.
d) Ve smyslu § 55 odst. 5 zákona č.j. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů poskytovatel používá cookies. Podrobnosti ohledně možnosti změny nastavení prohlížeče uživatele jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do zařízení uživatele. Poskytovatel používá na webové stránce soubory cookies, které jsou zde použity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.seceni-mulcovani.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webové stránky a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu poskytovatele. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele. Údaje, které poskytovatel získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům.
e) Za podmínek stanovených v GDPR má uživatel následující práva:
– právo vědět zda jeho osobní údaje provozovatel zpracovává,
– právo na opravu jeho osobních údajů u provozovatele tak, aby byly správné, úplné a aktuální,
– právo na vymazání jeho osobních údajů u provozovatele,
– právo na omezení zpracování jeho osobních údajů u provozovatele,
– právo na přenosnost jeho osobních údajů v elektronické formě u provozovatele,
– právo namítat, že provozovatel zpracovává jeho osobní údaje.
f) Uživatel za účelem uplatnění výše uvedených práv může kontaktovat provozovatele na email info@www.seceni-mulcovani.cz
g) Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna přiměřená technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

a) Případná neplatnost některé části těchto VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání. V případě, že je některá část VOP neplatnou nebo se neplatnou stane později, použije se na úpravu vztahů smluvních stran zákonná úprava, která je svou povahou nejbližší neplatnému ustanovení.
b) Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.j. 513/1991 (Obchodní zákoník), a v případě, že uživatelem je spotřebitel, který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání se tento smluvní vztah řídí zákonem č. 513/1991. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník), zákonem č.j. 250/2007 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů) 102/2014 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů).
c) Tyto VOP ztrácejí účinnost dnem nabytí účinnosti novějších VOP.
d) Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoli měnit, přičemž ve smluvním vztahu s uživatelem na základě uplatnění objednávky bude platit vždy ta verze VOP, která byla zveřejněna na internetové stránce poskytovatele v době zadání objednávky, na jejímž základě došlo k uzavření smlouvy.

Aktualizováno 1.1.2019